Regulamin

Regulamin – Biegnę dla Niepodległej.

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia Biegnę dla Niepodległej, zwanej dalej Biegiem lub Sztafetą – w przypadku Sztafety dla Niepodległej, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Sportowe uczczenie 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Upowszechnianie idei wolontariatu.

III. DYSTANS

 1. Bieg rozgrywany będzie na dystansie 10 km.
 2. W ramach Wydarzenia odbędzie się również Sztafeta dla Niepodległej. Sztafeta składa się z 3 osób. Zawodnicy będą mieli do pokonania łącznie dystans 10 km, biegnąc kolejno na zmianach 3 km + 4 km + 3 km. (zmiana w dniu 7.09.2018. Poprzednio było 3km+3km+4km)
 3. Trasa będzie posiadała atest PZLA.

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Start Biegu nastąpi dnia 11 listopada 2018 o godz. 14:00
 2. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 30 min przed planowanym startem.
 3. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.biegnedlaniepodleglej.pl, najpóźniej 14 dni przed Biegiem.

V. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od strzału startera. Limit dotyczy również Sztafety, jako czas łączny drużyny.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

VI. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

 1. Na trasie Biegu rozstawiony będzie jeden punkt z wodą po ok 5 km.
 2. Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

VII. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu dla Niepodległej prawo startu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w roku 2003 lub wcześniej.
 2. W Sztafecie dla Niepodległej prawo startu mają osoby, które urodziły się w roku 2008 lub wcześniej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Rejestrację internetową prowadzi firma Datasport. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 6 listopada 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. W biegu obowiązuje łączny limit 1500 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro czynne będzie w następujących godzinach:
  • 10 listopada 17:00-20:00
  • 11 listopada w godzinach 8.00 – 13.30;  
  • Biuro znajdować się będzie w hotelu ibis Styles przy ul. Piłsudskiego 25 (I piętro)
 7. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi numer startowy wraz z wbudowanym i zabezpieczonym pianką elektronicznym chipem do pomiaru czasu oraz okolicznościową koszulkę techniczną z długim rękawem.
 8. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze.
 9. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem wraz z kartą startową, którą zawodnik otrzyma e-mailem. Kartę można pobrać również ze swojego konta w serwisie Datasport.pl
 10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia karty startowej podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 11. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby.  Formularz będzie do pobrania ze strony www.

VIII. OPŁATY biegu na 10 km oraz sztafety

 1. Każdy uczestnik Biegu n 10 km ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 59 zł do dnia 31 października 2018 r. 
  • 65 zł od 1 listopada 2018 r.
  • zawodnikom powyżej 60 roku życia przysługuje zniżka 50% od aktualnie obowiązującej opłaty
 2. Koszt udziału każdego zawodnika w Sztafecie, wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 45 zł do dnia 31 października 2018 r (zawodnicy w wieku 10-15 lat – opłata 25 zł)
  • 50 zł od 1 listopada 2018 r (zawodnicy w wieku 10-15 lat – opłata 30 zł)
 3. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia Uczestnika Biegu oraz (w przypadku Sztafety) dopisek „Sztafeta”. Płatności można dokonać również za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji.
 4. Osobom urodzonym w roku 1958 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki zarówno w biegu na 10 km jak i sztafecie.
 5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się znacznika „OK” w kolumnie dotyczącej płatności przy nazwisku zawodnika na liście startowej co następuje po maksymalnie 5 dniach od dokonania wpłaty.
 6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 8. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać logując się na swoje indywidualne konto lub przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres zapisy@bialystokbiega.pl do dnia 6 listopada włącznie.

IX. KLASYFIKACJE w Biegnę dla Niepodległej

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a/ Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.

b/ Klasyfikacje wiekowe w biegu:

 • K-15, M-15 (rocznik 2003 – 1999)
 • K-20, M-20 (rocznik 1998 – 1989)
 • K-30, M-30 (rocznik 1988 – 1979)
 • K-40, M-40 (rocznik 1978 – 1969)
 • K-50, M-50 (rocznik 1968 – 1959)
 • K-60, M-60 (rocznik 1958 – 1949)
 • K-70, M-70 (rocznik 1948 i starsi)
 • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
 • W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej w przypadku K-60, K-70, M-60, M-70.

c/ Klasyfikacja Najszybsi Białostoczanie. Warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest zameldowanie w mieście Białystok, zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym.

2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

X. KLASYFIKACJE w Sztafecie dla Niepodległej

 1. Podczas Sztafety prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a/ Klasyfikacja OPEN – za zajęcie miejsc I-III

b/ Klasyfikacja kobieca (miejsca I – III) – warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest udział 3 kobiet w Sztafecie.

c/ Klasyfikacja rodzinna (miejsca I – III) – warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest udział 3 osób z rodziny w Sztafecie.

2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 10-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

XI. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg oraz Sztafetę w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Puchary otrzymują: zdobywcy miejsc I – III w Biegu w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz w klasyfikacji Najszybszych Białostoczan; zdobywcy miejsc I – III w Sztafecie w kategorii Open, Kobiecej oraz Rodzinnej.
 3. Nagrody finansowe w Biegu na dystansie 10 km
  • Kategoria generalna mężczyzn i kobiet
  • I miejsce – 1000 zł
  • II miejsce – 700 zł
  • III miejsce – 500 zł
  • Kategoria Najszybszych Białostoczan i Białostoczanek
  • I miejsce – 600 zł
  • II miejsce – 400 zł
  • III miejsce – 300 zł
 4. W Biegu zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
 6. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników nagradzanych i wyróżnionych należy zgłaszać do Sędziego Głównego na 15 min przed dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 12 listopada 2018 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 19 listopada 2018.
 8. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 9. Nagrody pieniężne zdobyte podczas Biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 14 dni od daty Biegu. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XII. OŚWIADCZENIE

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas Biegu oraz Sztafety wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 11. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Podziel się artykułem ze znajomymi!