Regulamin 100 km na 100-lecie

I. ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia sportowego “100 km na 100-lecie”, zwanego dalej Sztafetą, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku. Współorganizatorami Sztafety są Polskie Radio Białystok i Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

II. CEL

 1. Upamiętnienie 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 1. Start Sztafety nastąpi w dniu 6 października 2018 o godz. 8:00
 2. Sztafeta zostanie rozegrana na Stadionie Lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku.
 3. Łączny dystans jaki zawodnicy będą mieli do pokonania to 100 km.

IV. ZASADY

 1. W wydarzeniu bierze udział jedna sztafeta.
 2. Sztafeta składa się z indywidualnych zawodników lub drużyn, w których zawodnicy pokonują dystans 400m. Sztafeta łącznie musi przebiec 250 okrążeń stadionu, co daje 100 km.
 3. Celem sztafety jest pokonanie przez jej zawodników dystansu 100 km w czasie ciągłego, nieprzerwanego biegu.
 4. Okrążenie stadionu (400m) może pokonać zawodnik indywidualnie lub razem ze swoją drużyną. Maksymalna wielkość drużyny wynosi 20 osób.
 5. Czas poszczególnych zmian nie będzie rejestrowany, a jedynie czas łączny wszystkich 250 zmian.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

  1. Do Sztafety zgłasza się zawodnik indywidualnie wybierając, w jakim przedziale czasowym zamierza wziąć udział w Sztafecie (w godz. 8.00-20.00).
  2. Zgłoszenie drużyny odbywa się w następujący sposób: zawodnik zgłasza się indywidualnie i podczas rejestracji zaznacza ile osób będzie brało udział w jego drużynie, na jego zmianie.
  3. W Sztafecie prawo startu mają osoby urodzone w roku 2014 lub wcześniej.
  4. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.biegnedlaniepodleglej.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Datasport. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  5. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 3 października 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
  6. W Sztafecie obowiązuje łączny limit 250 nadanych numerów startowych.
  7. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów:
   • 6 października w godzinach 7.00 – 18.00;  
  8. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numer startowy.
  9. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

 

 • Wszystkich uczestników Sztafety prosimy o przybycie na miejsce startu na minimum 1 godzinę przed startem, gdyż deklarowana godzina uczestnictwa może ulec zmianie.

 

 

VI. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Sztafety ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi 1 zł (100gr)
 2. Koszt udziału drużyny w Sztafecie, wynosi 1 zł za każdego zawodnika.
 3. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz dopisać “100km”. Płatności można dokonać również za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 

VII. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Sztafetę otrzyma na mecie pamiątkowy dyplom oraz będzie miał możliwość wpisania się do oficjalnej pamiątkowej księgi.

 

VIII. OŚWIADCZENIA

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych.
 2. W Sztafecie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Sztafecie, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 3. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Sztafety informacji dotyczących Sztafety oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Sztafecie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Sztafety.
 6. Organizatorzy mogą nie dopuścić uczestników do udziału w biegu i/lub w imprezie, bez podania przyczyny, w szczególności, gdy stwierdzi, że uczestnik:
  1. narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,
  2. propaguje treści nawołujące do przemocy, nienawiści, dyskryminacji (rasowej, kulturowej, etnicznej, religijnej, itp.);
  3. propaguje treści powszechnie uznane za nieprzyzwoite,
  4. narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób,
  5. prowadzi kampanię wyborczą.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Sztafety.
 8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 


Podziel się artykułem ze znajomymi!