Regulamin – Maszeruję dla Niepodległej

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2023 r.

Regulamin – Maszeruję dla Niepodległej

I. ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia sportowego Maszeruję dla Niepodległej, zwanego dalej Marszem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Upamiętnienie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Upowszechnianie idei wolontariatu.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 1. Start Marszu nastąpi w Białymstoku, w dniu 11 listopada 2023 o godz. 14:40.
 2. Marsz będzie dystansie ok 5,5 km 
 3. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 15 min przed planowanym startem.
 4. Szczegółowa trasa będzie dostępna na stronie internetowej www.biegnedlaniepodleglej.pl.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 min od strzału startera.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania marszu i zejścia z trasy.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Marszu prawo startu mają zawodnicy urodzeni w roku 2015 lub wcześniej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Marszu jest dokonanie opłaty wpisowej oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnicy od 60 roku życia zwolnieni są z opłaty startowej.
 3. Zgłoszenia internetowe możliwe są do 7 listopada 2023 roku lub do wyczerpania limit miejsc – w zależności co nastąpi wcześniej. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. W Marszu obowiązuje limit 100 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Marszu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów
  • 10 listopada w godz. 16.00-19.00 
  • 11 listopada w godz. 8:00 – 13:30
  • lokalizacja biura: plac przed VI LO w Białymstoku, ul. Warszawska 8
 6. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy i chustę wielofunkcyjną.
 7. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów karty startowej lub kodu QR oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 8. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia karty startowej podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna lub odbiór pakietu przez opiekuna na podstawie kodu QR.
 9. Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną (osobę trzecią) jest możliwy na podstawie okazania podpisanej przez zawodnika karty startowej lub kodu QR zawodnika oraz, do wglądu, kopię pierwszej strony dokumentu tożsamości z widocznym imieniem i nazwiskiem (zdjęcie okazane w telefonie jest akceptowane).

VI. OPŁATY

 1. Marsz jest bezpłatny. 

VII. KLASYFIKACJE

W czasie marszu nie będzie prowadzony pomiar czasu ani klasyfikacje wynikowe.

VIII. OŚWIADCZENIA

 1. Każdy uczestnik podczas rejestracji jest zobowiązany do zaakceptowania regulaminu. Akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. 
 2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w Marszu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w Marszu oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że udział w marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Marszu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
 3. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Marszu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Marszu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas Marszu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części odzieży. 
 2. Przebywanie na trasie Marszu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Marszu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. Zabrania się wnoszenia na trasę Marszu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Marszu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 4. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 5. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji dotyczących wydarzenia oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Marszu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Marszu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej wydarzenia.
 10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. 11 listopada 28, 15-320 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w wydarzeniu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w wydarzeniu:
  • Twojego uczestnictwa w wydarzeniu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w wydarzeniu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w wydarzeniu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej wydarzenia.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 


Podziel się artykułem ze znajomymi!