Regulamin Bieg Wirtualny

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2023 r.

Regulamin – Biegnę dla Niepodległej Wirtualnie

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Biegnę dla Niepodległej Wirtualnie, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Uczczenie odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawodnik może odbyć Bieg w dniach 11-20 listopada 2023 r.
 2. Zawodnik ma do pokonania dystans 10 km.
 3. Zawodnik swój dystans może pokonać w dowolnym terenie.
 4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

IV. LIMIT CZASU

Zawodników nie obowiązuje limit czasu na pokonanie wskazanego dystansu.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia do biegu możliwe są do 20 listopada 2023 roku włącznie.
 3. Po dokonaniu rejestracji zawodnik będzie mógł pobrać numer startowy w pliku pdf. Numer będzie do pobrania na www.slotmarket.pl w zakładce „historia zgłoszeń”. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.
 4. W każdym pakiecie startowym znajdować się będzie chusta wielofunkcyjna oraz medal. W pakiecie znajdzie się również wydrukowany pamiątkowy numer startowy.
 5. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim oraz z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.

VI. ZASADY

 1. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 10 km, który należy pokonać w dniach 11-20 listopada 2023. 
 2. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem pokonania. 
 3. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik e-mailem na adres zapisy@bialystokbiega.pl podając uzyskany czas, imię i nazwisko oraz zdjęcie lub zrzutu ekranu pokazujący pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
 4. Swój wynik należy zgłosić od 11 do 25 listopada 2023 włącznie. 
 5. Pakiety wraz z medalem, za ukończony bieg, będą wysyłane do 4 tygodni od przesłania wyników przez Uczestnika na adres podany przy rejestracji. 
 6. Za pakiety nieodebrane przez Uczestnika Organizator nie odpowiada. Koszt ponownej wysyłki ponosi Uczestnik.
 7. Pakiet można odebrać osobiście w Białymstoku.

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej:
  • 59 zł – pakiet z numerem startowym, chustą wielofunkcyjną i medalem. Opłata startowa zawiera koszt wysyłki pakietu.
 1. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe (Blikiem lub przelewem) lub bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA oraz dopiskiem “Bieg wirtualny”. 
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VIII. KLASYFIKACJE

W wydarzeniu nie będzie prowadzona klasyfikacja. Przesłane wyniki są wyłącznie w celach udokumentowania udziału i pokonania zakładanego dystansu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy o przestrzeganie zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach i zgłaszające ten fakt w formularzu rejestracyjnym.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 3. Organizator zastrzega sobie, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 4. Organizator zastrzega sobie, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 3 i 4 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

pastedGraphic.png

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 1. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 1. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 1. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.


Podziel się artykułem ze znajomymi!