Regulamin Bieg Wirtualny

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2022 r.

Regulamin – Biegnę dla Niepodległej Wirtualnie

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Biegnę dla Niepodległej Wirtualnie, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Uczczenie odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawodnik może odbyć Bieg w dniach 11-21 listopada 2022 r.
 2. Zawodnik ma do pokonania dystans 10 km.
 3. Zawodnik swój dystans może pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.
 4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

IV. LIMIT CZASU

Zawodników nie obowiązuje limit czasu na pokonanie wskazanego dystansu.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia do biegu możliwe są do 21 listopada 2022 roku włącznie.
 3. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.
 4. W każdym pakiecie startowym znajdować się będą: pamiątkowy numer startowy, medal oraz jesienno-zimowa czapka biegowa. 

VI. ZASADY

 1. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 10 km, który należy pokonać w dniach 11-21 listopada 2022. 
 2. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem pokonania. 
 3. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie www.biegnedlaniepodleglej.pl. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
 4. Swój wynik należy zgłosić od 11 do 23 listopada 2022 włącznie. Zgłoszenia po 23 listopada nie będą brane pod uwagę. 
 5. Zgłoszenie wyniku można wpisać tylko raz. 
 6. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
 7. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu.
 8. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie www.biegnedlaniepodleglej.pl.
 9. Organizator dokona szczegółowej weryfikacji przesłanych wyników. Zastrzegamy sobie czas na weryfikację do 29 listopada 2022 r.
 10. Pakiety wraz z medalem, za ukończony bieg, będą wysyłane do 4 tygodni od przesłania wyników przez Uczestnika na adres podany przy rejestracji. 
 11. Za pakiety nieodebrane przez Uczestnika Organizator nie odpowiada. Koszt ponownej wysyłki ponosi Uczestnik.
 12. Pakiet można odebrać osobiście w Białymstoku.
 13. Pakiety nieodebrane do dnia 15 stycznia zostaną przeznaczone na cele charytatywne.

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej:
  • 69 zł – pakiet z numerem startowym, biegowymi skarpetami i medalem. Opłata startowa zawiera koszt wysyłki pakietu.
  • W każdym pakiecie znajdować się będą: pamiątkowy numer startowy, medal oraz jesienno-zimowa czapka biegowa
 2. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe (Blikiem lub przelewem) lub bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA oraz dopiskiem “BdN wirtualnie”. 
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VIII. KLASYFIKACJE

 1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  1. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),
  2. Klasyfikacje wiekowe:
   • K-12, M-12 (rocznik 2008 – 2001) 
   • K-20, M-20 (rocznik 2002 – 1991)
   • K-30, M-30 (rocznik 1990-1981)
   • K-40, M-40 (rocznik 1980-1971)
   • K-50, M-50 (rocznik 1970 – 1961)
   • K-60, M-60 (rocznik 1960 – 1951)
   • K-70, M-70 (rocznik 1950 i starsi)

IX. NAGRODY

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) na każdym dystansie otrzymają puchary. Puchary zostaną wysłane pocztą.
Klasyfikacje wiekowe podawane są jedynie informacyjnie i poglądowo.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy o przestrzeganie zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach i zgłaszające ten fakt w formularzu rejestracyjnym.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 3. Organizator zastrzega sobie, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 4. Organizator zastrzega sobie, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 3 i 4 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.


Podziel się artykułem ze znajomymi!