Regulamin Sztafet

Regulamin – Sztafeta dla Niepodległej 2019

I. ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia sportowego Sztafeta dla Niepodległej, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Upamiętnienie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Upowszechnianie idei wolontariatu.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 1. Start Biegu nastąpi w dniu 11 listopada 2019 o godz 14.00 w Białymstoku.
 2. Sztafeta składa się z drużyn 3-osobowych, w których zawodnicy pokonują odpowiednio ok 3 km + 3,5 km + 3,5 km – łącznie dystans 10 km. 
 3. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 30 min przed planowanym startem.
 4. Trasa posiada atest PZLA.
 5. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.biegnedlaniepodleglej.pl, najpóźniej 14 dni przed Biegiem.

IV. LIMIT CZASU

 1. Sztafetę obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od strzału startera.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. PUNKTY KONTROLNE

Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

VI. STREFY ZMIAN i ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZTAFETACH

 1. Strefy zmian będą usytuowane na ok 3 km oraz ok 6,5 km. 
 2. Zawodnicy biegną z pałeczką sztafetową, którą zobowiązani są przekazywać w strefie zmian kolejnemu zawodnikowi z drużyny.
 3. Jeden zawodnik może przebiec jedną zmianę w sztafecie. Nie dopuszcza się sytuacji, w której zawodnik będzie biegł więcej niż jedną zmianę.
 4. Sztafeta, która dotrze do mety bez pałeczki sztafetowej zostanie zdyskwalifikowana.  

VII. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Sztafecie prawo startu mają osoby urodzone w roku 2009 lub wcześniej.
 2. Zakup i rejestracja do Biegu odbywa się w następujący sposób:
  • jeden z zawodników uiszcza opłatę za całą drużynę (za 3 osoby)
  • ze swojego konta biegacza przydziela bilety członkom drużyny (niezbędne będą adresy e-mailowe), a jeden bilet przypisuje sobie
  • członkowie drużyny otrzymają e-maila z zaproszeniem do wypełnienia zgłoszenia rejestracyjnego.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 6 listopada 2019 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. W biegach obowiązuje łączny limit 2000 nadanych numerów startowych (w biegu indywidualnym na 10 km oraz Sztafecie).  W Biegu obowiązuje limit 170 drużyn (zmiana z dnia 30.10.2019)
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów znajdujące się w budynku Uniwersytetu w Białymstoku przy Placu NZS.
  • 10 listopada w godz. 13.00-19.00
  • 11 listopada w godz. 9.00-13.00 
 7. Każdy z członków drużyny odbiera pakiet startowy samodzielnie.
 8. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi numer startowy, pałeczkę (zawodnicy z I zmiany) oraz koszulkę techniczną. 
 9. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym rozmiarze.
 10. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów biletu zawierającego QR kod oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 11. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 12. Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną jest możliwy na podstawie okazania biletu uczestnika (z kodem QR).

VIII. OPŁATY

 1. Każda drużyna startująca w Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej. Wysokość opłaty wpisowej uzależniona jest od terminu wpłaty:
  • 150 zł do dnia 11 października 2019 r.
  • 180 zł od dnia 12 października 2019 r.
 2. Wpłat można dokonać przy rejestracji za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych. 
 3. W wyjątkowych sytuacjach, TYLKO po uprzednim kontakcie z organizatorem (zapisy@bialystokbiega.pl), płatności można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać nazwę sztafety. 
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 5. Możliwe jest przeniesienie swojego biletu na innego zawodnika, który nie dokonał jeszcze płatności.
 6. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl

IX. KLASYFIKACJE w Sztafecie dla Niepodległej

 1. Podczas Sztafety prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  • Klasyfikacja OPEN – za zajęcie miejsc I-III
  • Klasyfikacja Kobieca (miejsca I – III)warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest udział 3 kobiet w Sztafecie.
  • Klasyfikacja Rodzinna (miejsca I – III)warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest udział 3 osób z rodziny w Sztafecie.
 2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 10-ciu zawodników sztafet przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.
 3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.

X. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Na podium udekorowane będą drużyny za zajęcie miejsc I – III w klasyfikacji generalnej, w klasyfikacji drużyn kobiecych oraz rodzinnych (miejsca I-III).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
 4. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników nagradzanych i wyróżnionych należy zgłaszać do Sędziego Głównego na 15 min przed dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 12 listopada 2019 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 19 listopada 2019.
 6. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.

XI. OŚWIADCZENIA

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaakceptowania regulaminu w czasie rejestracji. Akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. 
 2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
 3. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 11. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

——————————————————————————————————————–

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. 11 listopada 28, 15-320 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 


Podziel się artykułem ze znajomymi!